VCS: hg
DistributionAuthorDateBugtrackerLicensePerlVCSOther
Acme-CPANAuthors-AustralianTOBYINK2013-10-28RTperl_5anyhg
Acme-PPIx-MetaSyntacticTOBYINK2020-01-29RTperl_55.8hg
Antispam-ToolkitDROLSKY2011-01-16RTartistic_2anyhg
Antispam-httpBLDROLSKY2010-11-23RTartistic_2anyhg
CatalystX-AuthenCookieDROLSKY2011-03-10RTartistic_2anyhg
DBIx-SimplishSTAUGAARD2016-09-22Bitbucketperl_55.6hg
Data-Random-ContactDROLSKY2011-05-24RTartistic_2anyhg
Dist-Zilla-Plugin-HookVDB2018-03-15RTgpl_35.6hg
Dist-Zilla-Plugin-Manifest-ReadVDB2016-11-21RTgpl_35.10hg
Dist-Zilla-Plugin-Manifest-WriteVDB2016-12-14RTgpl_35.6hg
Dist-Zilla-Plugin-MetaResources-TemplateVDB2015-11-05RTgpl_35.6hg
Dist-Zilla-Plugin-TemplatesVDB2018-03-22RTgpl_35.8hg
Dist-Zilla-PluginBundle-Author-VDBVDB2016-12-21RTgpl_35.10hg
Dist-Zilla-Role-ErrorLoggerVDB2015-10-26RTgpl_35.6hg
Dist-Zilla-Role-TextTemplaterVDB2018-02-27RTgpl_35.6hg
Dist-Zilla-Tester-DieHardVDB2016-12-18RTgpl_35.6hg
MEME-AlphabetCVINER2017-09-06Bitbucketrestricted5.12hg
Mojo-Reactor-GlibRALESK2014-12-16Bitbucketunknown5.10hg
MooseX-ConfigurationDROLSKY2011-01-01RTartistic_2anyhg
Net-HTTP-KnorkBHSERROR2015-09-08Bitbucketperl_5anyhgNo Changelog
OAuthomaticMEKK2020-07-05Otherperl_55.10hg
Pcore-XMPPZDM2019-01-03Bitbucketperl_5anyhg
Perl-PrereqScanner-Scanner-HintVDB2016-12-28RTgpl_35.10hg
Pod-Weaver-PluginBundle-Author-VDBVDB2016-12-19RTgpl_35.6hg
SilkiX-Converter-KwikiDROLSKY2010-09-18RTartistic_2anyhg
Software-License-OrLaterPackVDB2016-10-10RTgpl_35.6hg
Systemd-DaemonVDB2015-11-12RTgpl_35.6hg
Test-Dist-ZillaVDB2016-12-28RTgpl_35.8hg
Tk-WaitBoxFixedCAVAC2018-10-02unknownperl_55.10hg
Types-EncodingsTOBYINK2019-10-01RTperl_55.8hg
Version-DottedVDB2017-01-04RTgpl_35.10hg
Web-Paste-SimpleTOBYINK2014-09-10RTperl_5anyhg